Location Map
Happy hunting!
308 days ago - Prontera 136, 216 - ~ Bun~(*-*)//
Recent SearchesView More »
7 minutes ago Chiqita's jewelry
8 minutes ago Francy flower
14 minutes ago Mith Magic
15 minutes ago Francy flower
15 minutes ago Francy flowee
16 minutes ago Nutshell
17 minutes ago Cold breath
17 minutes ago Mithril Magic Manteau 
20 minutes ago coal
35 minutes ago fluff
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post