Location Map
QUITTING SALES, RUN!!
308 days ago - Prontera 128, 70 - Raidaw
Recent SearchesView More »
18 minutes ago pearl
30 minutes ago Chiqita's jewelry
31 minutes ago Francy flower
37 minutes ago Mith Magic
38 minutes ago Francy flower
38 minutes ago Francy flowee
39 minutes ago Nutshell
39 minutes ago Cold breath
40 minutes ago Mithril Magic Manteau 
43 minutes ago coal
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post