Location Map
average
308 days ago - Prontera 167, 179 - Hercl
x63Oridecon83,000z

Recent SearchesView More »
14 minutes ago pearl
25 minutes ago Chiqita's jewelry
27 minutes ago Francy flower
32 minutes ago Mith Magic
33 minutes ago Francy flower
33 minutes ago Francy flowee
35 minutes ago Nutshell
35 minutes ago Cold breath
36 minutes ago Mithril Magic Manteau 
38 minutes ago coal
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post