Location Map
cards galore
211 days ago - Prontera 152, 100 - mhalditaz
x1Skeleton Card500,000z
x1Thara Frog Card9,900,000z
x1Eggyra Card800,000z
x3Matyr Card7,900,000z
x21Swordfish Card2,500,000z

Recent SearchesView More »
2 minutes ago snake head
3 minutes ago snake head
27 minutes ago Owl Baron
32 minutes ago poo poo
32 minutes ago poopoo
39 minutes ago aspd
40 minutes ago dancing dragon card
42 minutes ago kobold card
42 minutes ago matyr card
43 minutes ago boots
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
2 hours agoWeston: aw
2 hours agoWeston: wew
Post