Location Map
Pretzels / Petal
159 days ago - Prontera 154, 149 - Terra Kix
x1Petal Card32,500,000z
x2166Takoyaki109,500z

Recent SearchesView More »
5 minutes ago iron ore
5 minutes ago iron ore
7 minutes ago katar
48 minutes ago strawberry
1 hour ago Hunter fly card
1 hour ago Hunter fly card
4 hours ago Hunter fly card
4 hours ago Sharpened Legbone of Ghoul
4 hours ago Sharpened Legbone of Ghoul
4 hours ago ghoul legĀ 
10 days agoJasmyn: test
4 days agoAlycia: Angel wings
3 days agoVenita: 3
12 hours agoCasie: orc warrior card
5 hours agoHarmon: guys
5 hours agoHarmon: what server is this?
6 minutes agoEmilie: iro chaos
Post