Location Map
elu and ori
32 days ago - Prontera 166, 190 - buymyguy
x31Elunium70,000z
x34Oridecon150,000z
x1Book of Billows100,000z
x1Crimson Twohand Axe [2]1,250,000z
x1+5 Tsurugi [1]1,000,000z
x286Green Herb1,000z

Recent SearchesView More »
2 hours ago white potion
5 hours ago Royal Jelly
7 hours ago ring of flame lord
7 hours ago ring of flame
7 hours ago hunting spear
7 hours ago hunting spear
11 hours ago jellopy
12 hours ago ebone
12 hours ago Doram shoes 
12 hours ago
13 days agoIone: 100m tlaga peco band?
12 days agoLois: sohee
11 days agoDeloris: strawberry
10 days agoEusebio: lol
8 days agoHailie: Is this the real life
4 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
3 days agoGerardo: oii
Post