Location Map
Shops from Sao Arnaldo
1
94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x57Rough Elunium7,500z
x130Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x57Rough Elunium7,500z
x130Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
x6Elunium35,000z0z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x135Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x13Iron5,000z
x135Iron Ore2,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 157, 70 - Elu and stuff
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,500z
x13Iron5,000z
x135Iron Ore2,000z
x1Gold180,000z
x1Emperium600,000z
x80Chocolate7,000z
Link to this shop.

94 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x2Coal4,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x44Rough Oridecon33,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x2Coal4,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 151, 65 - Ore and Materials
x6Elunium35,000z
x57Rough Elunium7,000z
x44Rough Oridecon33,000z
x143Iron Ore2,000z
x21Iron5,000z
x7Coal4,000z
x13Steel8,000z
x1Gold200,000z
x1Emperium400,000z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x269Stem2,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x18Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x16Dead Branch30,000z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

95 days ago - Prontera 114, 99 - Random Stuff
x174Maneater Blossom6,000z
x7Huge Leaf5,000z
x269Stem2,500z
x33Authoritative Badge7,500z
x16Dead Branch30,000z
x23Royal Jelly6,000z
x40White Chocolate6,500z
x80Chocolate8,000z
x23Tendon3,000z
x12Lemon2,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x3Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x18Basil500z0z
x21Orange1,500z0z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x25Grape Juice6,000z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

97 days ago - Prontera 157, 109 - SP Recovery
x1Blue Potion10,000z
x4Royal Jelly6,000z
x12Lemon3,000z
x73Strawberry6,500z
x25Grape Juice6,000z
x19Basil500z
x41Orange1,500z
Link to this shop.

1
Recent SearchesView More »
2 hours ago
4 hours ago apple of archer
4 hours ago skeleton
4 hours ago cenere card
4 hours ago cenere card
4 hours ago battle surcoat
10 hours ago zombi card
11 hours ago Lever action
11 hours ago Lever action
11 hours ago zhu po long
9 days agoAlf: Tao Gunka 
9 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
7 days agoLea: crimson
Post